Mesleki Eğitimler

6331 Sayılı İş kanununun 17. maddesine göre “TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE ÇALIŞANLARIN” yaptıkları işle ilgili Mesleki Eğitim almaları gerekmektedir.
YASAL DAYANAK: 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU:

Çalışanların eğitimi

MADDE 17 – (1) İşveren, çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerini almasını sağlar. Bu eğitim özellikle; işe başlamadan önce, çalışma yeri veya iş değişikliğinde, iş ekipmanının değişmesi hâlinde veya yeni teknoloji uygulanması hâlinde verilir. Eğitimler, değişen ve ortaya çıkan yeni risklere uygun olarak yenilenir, gerektiğinde ve düzenli aralıklarla tekrarlanır.
(2) Çalışan temsilcileri özel olarak eğitilir.

(3) Mesleki eğitim alma zorunluluğu bulunan tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işlerde, yapacağı işle ilgili mesleki eğitim aldığını belgeleyemeyenler çalıştırılamaz.

(4) İş kazası geçiren veya meslek hastalığına yakalanan çalışana işe başlamadan önce, söz konusu kazanın veya meslek hastalığının sebepleri, korunma yolları ve güvenli çalışma yöntemleri ile ilgili ilave eğitim verilir. Ayrıca, herhangi bir sebeple altı aydan fazla süreyle işten uzak kalanlara, tekrar işe başlatılmadan önce bilgi yenileme eğitimi verilir.
(5) Tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan iş yerlerinde; yapılacak işlerde karşılaşılacak sağlık ve güvenlik riskleri ile ilgili yeterli bilgi ve talimatları içeren eğitimin alındığına dair belge olmaksızın, başka iş yerlerinden çalışmak üzere gelen çalışanlar işe başlatılamaz.
(6) Geçici iş ilişkisi kurulan işveren, iş sağlığı ve güvenliği risklerine karşı çalışana gerekli eğitimin verilmesini sağlar.
(7) Bu madde kapsamında verilecek eğitimin maliyeti çalışanlara yansıtılamaz. Eğitimlerde geçen süre çalışma süresinden sayılır. Eğitim sürelerinin haftalık çalışma süresinin üzerinde olması hâlinde, bu süreler fazla sürelerle çalışma veya fazla çalışma olarak değerlendirilir.

Tehlikeli ve Çok Tehlikeli Sınıfta Yer Alan İşlerde Çalıştırılacakların Mesleki Eğitimlerine Dair Yönetmelik

Bu Yönetmelik kapsamına giren işlerde 1.1.2013 tarihinden önce işe alındığına dair Sosyal Güvenlik Kurumuna ait kayıtlar esas alınarak 1.1.2013 tarihinden önce çalışmaya başlayanlara Millî Eğitim Bakanlığı ile birinci fıkranın (d) bendinde sayılan kurum ve kuruluşlar arasında yapılacak protokoller çerçevesinde verilecek en az 32 saatlik eğitim modüllerinden geçirilerek alınan eğitimler sonucu düzenlenecek belgelere sahip olanlar bu Yönetmelik kapsamında mesleki eğitim almış olarak kabul edilir.

İşletmenizde Hangi İşler “Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşler” Kapsamındadır?

SonnoktaGrup olarak İş sağlığı ve güvenliği konusunda uzman kadrolarımız işletmenizdeki “Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerin” neler olduğu ve işletmede çalışan işçilerin hangi “Mesleki Eğitim Programına” katılması gerektiğini belirlemektedir.

İşletmenizde Uygulanacak Eğitim Programı Nasıl Hazırlanır?

Uzmanlarca belirlenen meslek dalları ile ilgili olarak 32-40 saatlik Eğitim Modülleri işletmenin üretim konusuna uygun olarak İşletme yetkilileri ile birlikte seçilir. Her Eğitim Modülü 8 saat veya 8 saatin katları şeklindedir.

İşletmenizde Uygulanacak Eğitim Programı Ne Zaman Yapılır?

Eğitim Programı öncesinde İşletme ve çıraklık eğitim Merkezi ile birlikte bir protokol imzalanır. İşletmenin işçi sayısı, vardiya durumuna göre İnsan kaynakları departmanı ile birlikte belirlenecek zaman dilimlerinde ve grup sayılarında eğitim programları hazırlanır. S, esnek çalışma saatlerine sahip, uzman kadrosu ile hizmet vermektedir.

Kimler Eğitime Katılmadır?

Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşler Kapsamında çalışan ve Mesleki Yeterliliğini belgeleyemeyen zorunlu eğitimini tamamlamış tüm çalışanlar kanunen katılmak zorundadır.

Kimler Bu Kapsam Dışındadır?

Yaptığı işle ilgili “Mesleki Yeterliliğini” belgeleyen çalışanlar bu kapsam dışındadır.

Mesleki Yeterlilik Belgeleri Hangileridir?

Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde çalıştırılacak işçilerin aşağıda belirtilen belgelerden birisine sahip olması zorunludur.

 1. 3308 sayılı Kanuna göre verilen;
  a. Diploma
  b. Bitirme Belgesi
  c. Yetki Belgesi
  d. Sertifika
  e. Bağımsız İşyeri Açma Belgesi
  f. Kalfalık Belgesi
  g. Ustalık Belgesi
  h. Usta Öğreticilik Belgesi.
 2. Türkiye İş Kurumu kontrolünde faaliyet gösteren kurslardan alınan kurs bitirme belgesi.
 3. 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanununa göre faaliyet gösteren kurslardan alınan kurs bitirme belgesi, operatör belgesi ve sürücü belgesi.
 4. Ateşleyici Yeterlilik Belgesi.
 5. Kuruluş kanunlarında veya ilgili kanunlarca yetkilendirilmiş kamu kurum ve kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, eğitim amaçlı faaliyet gösteren vakıf ve dernekler ile işçi ve işveren kuruluşları veya işveren tarafından Milli Eğitim Bakanlığının onayı ile düzenlenen eğitim faaliyetleri sonucunda verilen belgeler.
 6. Uluslararası kurum ve kuruluşlardan alınan ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından denkliği sağlanan belgeler
Belgesiz İşçi Çalıştırmanın Cezası Var Mıdır?

6331 İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunun 26 Madde / Ğ Maddesine göre belgesiz çalışan her işçi için 527 TL para cezası uygulanır.

dini sohbetler sohbet elektronik sigara islami sohbetler islami sohbet muzik indir islami sohbet